Regulamin sklepu

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu.
2. Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie przyjęcia oferty Kupującego przez Sprzedawcę.
4. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert Sprzedawcy także aktywne konto email.
5. Towary prezentowane w Sklepie nie są przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych. Urządzenia elektryczne sprzedajemy wyłącznie dla klienta profesjonalnego (firmy, urzędy itp.). Nie sprzedajemy urządzeń elektrycznych dla Konsumentów.
6. Sprzedawca zwraca uwagę, że część postanowień Regulaminu dotyczy wyłącznie Konsumentów lub Przedsiębiorców, co zostało we właściwych miejscach wyraźnie wskazane.
7. Obowiązkiem odbiorcy dostawy jest sprawdzenie zamawianych towarów w obecności kuriera (szczególnie dostawy na palecie i bardzo ciężkie paczki np. kontakt grille, kuchnie, urządzenia chłodnicze, meble nierdzewne itp.) oraz spisania protokołu szkody jeżeli są widoczne uszkodzenia. Brak spisanego protokołu w momencie dostawy, skutkuje odrzuceniem reklamacji transportowej przez firmę kurierską.

§ 2 Definicje

1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Konsument - Kupujący będący w rozumieniu Kodeksu cywilnego konsumentem, dokonujący zakupu na paragon, nie-przedsiębiorca, B2C
3. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie, uregulowana w odrębnym, dostępnym w Sklepie regulaminem.
4. Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep.
5. Przedsiębiorca – Kupujący nie będący Konsumentem, kupujący na fakturę VAT, do użytku profesjonalnego, B2B
6. Regulamin – niniejszy regulamin.
7. Salon firmowy – Salon Handlowo-Ekspozycyjny Probox mieszczący się w siedzibie Sprzedawcy tj. w Warszawie-Wesołej przy Trakcie Brzeskim 58.
8. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.probox.pl.
9. Sprzedawca -  wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki Krzysztof Kuć, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.P.H.U. PROBOX Krzysztof Kuć, Trakt Brzeski 58, 05-077 Warszawa-Wesoła, numer NIP 822-100-53-71, numer REGON: 710298719.
10. Zamówienie - oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru widocznego w Sklepie, 
w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

§ 3 Dane kontaktowe

1. Adres pocztowy: ul. Trakt Brzeski 58, 05-077 Warszawa-Wesoła.
2. Adres e-mail:  sklep@probox.pl
3. Numer telefonu: 22 77 33 893 oraz  22 77 33 893

§ 4 Składanie Zamówień

1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.
2. Kupujący może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub z pominięciem założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.
3. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie – wskazując jego ilość.
4. Następnie Kupujący wybiera metodę dostarczenia towaru, sposób płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia).
5. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia oraz zaakceptowania Regulaminu następuje złożenie Zamówienia.
6. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.
7. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wprowadzenia przez Sprzedawcę do środka komunikacji elektronicznej wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres podany w Koncie użytkownika lub w formularzu zamówienia, jeśli Kupujący złożył Zamówienie z pominięciem założenia Konta użytkownika, w taki sposób, żeby Kupujący mógł się z nią zapoznać.
8. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
9. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.
10. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia towaru.

§ 5 Koszt zamówienia

1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT 23%.
2. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy wskazany w Sklepie, w tym w koszyku podczas składania Zamówienia.
3. Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity  koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep.

§ 6 Płatności

1. Kupujący za przyjęte Zamówienie, z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego paragrafu, może zapłacić:
a) przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
c) za pobraniem u kuriera (płatność gotówką) podczas dostawy - wyłącznie dla zamówień o wartości nie wyższej niż 5000 zł brutto),
d) gotówką lub kartą płatniczą w Salonie firmowym - wyłącznie dla zamówień o wartości nie wyższej niż 15 000 zł brutto.
2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry - za zakupione towary należy zapłacić w terminie 7 dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ust 4.
3. Kupujący przed przyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę może dokonać przedpłaty na poczet przyszłego przyjętego Zamówienia.[ZB3] 
4. Wpłata dokonana przez Kupującego przed przyjęciem Zamówienia przez Sprzedawcę, w przypadku jego braku, zostanie zwrócona Kupującemu, chyba że Strony zgodnie ustalą inaczej.
5. W przypadku towarów przygotowywanych na indywidualne zamówienie Kupującego, według podanej przez niego specyfikacji – wymagane jest dokonanie płatności z góry za zamówienie lub wpłacenie zaliczki, a w momencie przygotowania towaru do wysłania do Kupującego, wpłacenie pozostałej kwoty zamówienia. 

§ 7 Realizacja przyjętego Zamówienia

1. Towar dostarczany jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem:
a. firm kurierskich,
b. wynajmowanych transportów zewnętrznych,
c. transportu własnego producentów towarów w celu skrócenia okresu oczekiwania na zamówienie przez Kupującego.
2. Kupujący ma możliwość osobistego odebrania zakupionego towaru w Salonie firmowym  tj. w Warszawie-Wesołej przy Trakcie Brzeskim 58, od poniedziałku do piątku, od godz. 09.00 do 16.30 i w sobotę od godz. 10.00 do 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, po otrzymaniu informacji, że towar jest gotowy do odbioru.
3. Termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia wynosi maksymalnie do 30 dni, jednak Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby termin ten był jak najkrótszy. W opisie towaru w Sklepie Sprzedawca podaje szacowany termin realizacji przyjętego Zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia liczony jest od dnia zawarcia umowy sprzedaży, z zastrzeżeniem ustępu 8.
5. W przypadku, gdy Kupujący jako sposób dostawy towaru wybrał odbiór osobisty, termin wysłania towaru oznacza moment, w którym towar będzie gotowy do odbioru w Salonie firmowym.
6. Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.
7. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów, przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia.
8. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry za zamówienie Sprzedawca przystąpi do realizacji przyjętego Zamówienia po otrzymaniu za nie zapłaty.
9. Bez uszczerbku dla praw Konsumenta w razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju; jeżeli stwierdził, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
10. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru bez wad.

§ 8 Odstąpienie od umowy (dotyczy wyłącznie Konsumenta - zakup na paragon)

1. Konsument (zakupy na paragon) ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo to nie przysługuje Przedsiębiorcy (zakupy na fakturę VAT).
2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:
a. w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;
b. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy, w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
4. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z zastrzeżeniem ust. 7, niezwłocznie, 
a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o jego odstąpieniu od umowy sprzedaży.
7. Sprzedawca zwraca Konsumentowi tylko koszt dostawy towaru do Konsumenta, w wysokości odpowiadającej najtańszemu, zwykłemu, oferowanemu w Sklepie sposobowi dostawy towaru.
8. Bezpośrednie koszty odesłania zwracanego towaru do Sprzedawcy pokrywa Konsument. Sprzedawca zaleca, aby towary tłukące się przed odesłaniem dodatkowo zabezpieczyć przed uszkodzeniem.
9. Jeśli towar ze względu na swój charakter (np. ze względu na jego gabaryty) nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. Wysokość tych kosztów szacowana następująco: 

– Paczka: 30 zł netto (36,90 brutto)
– Urządzenia / meble na palecie 120-80 cm: 150 zł netto (184,50 brutto)
– Urządzenia gabarytowe nie mieszczące się na palecie 120-80 cm: 300 zł  netto (369 brutto)

10. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
12. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Trakt Brzeski 58, 05-077 Warszawa-Wesoła niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży.
13. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
14. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

§ 9 Brak prawa odstąpienia od umowy

1. Prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 8, nie przysługuje w odniesieniu do umów:
a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb[ZB5] ;
b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 10 Reklamacje oraz odpowiedzialność

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument (zakupy na paragon) ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 w stosunku do Przedsiębiorcy.
2. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny:
a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
b) w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d) żądać usunięcia wady.
3. W stosunku do Przedsiębiorcy (zakupy na fakturę VAT) rękojmia jest wyłączona (w tym z tytułu rękojmi za wady towarów, a także za poniesione ewentualne szkody). Oferowane towary posiadają gwarancję. Gwarantem jest producent lub importer towarów zgodnie z prezentowanymi warunkami w opisie towarów zgodnie ze spełnionymi warunkami i wykluczeniami opisanymi w kartach gwarancyjnych.
4. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi wyłącznie od Konsumenta (zakupy na paragon, nie przedsiębiorcy) drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu.  
5. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Konsument w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 3 Regulaminu.
6. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Konsumenta, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.
7. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane  z rękojmią.
8. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres  e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.
9.Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. W sytuacji, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
a. zasady bezpłatnej mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy zwrócić się z wnioskiem o mediację. Lista Inspektoratów dostępna jest tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595
b. zasady bezpłatnej pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Lista sądów dostępna jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596
c. bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów
d. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 12 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w związku ze Sklepem jest Sprzedawca.
2. Kupujący składając Zamówienie, w tym zakładając Konto użytkownika, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia oraz świadczenia przez Sprzedawcę wymienionej usługi (Konto użytkownika). Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę tylko w celach, o których mowa w niniejszym ustępie, chyba że Kupujący poda je Sprzedawcy w innym celu, na podstawie odrębnych ustaleń.
3. Kupujący ma prawo wglądu do dotyczących go danych osobowych, a także żądania poprawienia ich.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego  i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.
2. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie, ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane 
z rękojmią oraz odstąpieniem od umowy, o którym mowa w § 8 Regulaminu.
3. Niezależnie od uprawnień, o których mowa w § 8 Regulaminu, każda ze Stron umowy ma prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zwłoki drugiej strony w wykonaniu zobowiązania w terminie określonym w umowie sprzedaży bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu. Niniejsze postanowienie nie uchybia uprawnieniniom Konsumenta wynikającym z przepisów prawa.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
5. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.
6. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę, które zostaną przekazane przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego podany podczas składania zamówienia. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.
7. W przypadku ewentualnych sporów Kupującym będącym Przedsiębiorcą sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.  

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
Adresat: F.P.H.U. PROBOX Krzysztof Kuć, Trakt Brzeski 58 05-077 Warszawa-Wesoła,  sklep@probox.pl
– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: _________
– Data odbioru _________
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)__________________
– Adres konsumenta(-ów) _________________________
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)______
– Data ________

(*) Niepotrzebne skreślić.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Ustawienia regionalne
Lokalizacja
Język
Waluta